HomeStatutsProgrammeRèglementMessagesDirectionCotisationClause de non-responsabilitéLiensContactIndex Documents

StartStatutenProgrammaReglementBerichtenBestuurLidgeldDisclaimerLinkenContactIndex Documenten

 

Statuten van Geneesherensyndikaat DOMINO VZW

 

De ondergetekenden,

 

1. De Bruyn Peter Emiel Jan Richard, geboren 24/1/1951 te Lier, wonende Mechelsesteenweg 149 te 2500 Lier,

2. Otte Georges Edmond Albert, geboren 04/12/1948 te Zottegem, wonende Leiepark 1 te 9831 Sint-Martens-Latem,

3. Van Hecke René Aimé Marie Alice, geboren 29/9/1947 te Gent, wonende Leeuwerikenlaan 4 te 9200 Sint-Gillis-bij-Dendermonde,

4. Sticchi Walter, geboren 16/10/1961 te Bellinzona, wonende Opperstraat 143 te 1770 Liedekerke,

verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 betreffende de Verenigingen Zonder Winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met de hiernavolgende statuten :

 

Titel I : Naam - Zetel - Doel - Duur

 

Artikel 1:

De vereniging draagt de naam “Geneesherensyndicaat voor Dominantie van de Intellectuele Acte in de Nomenclatuur vzw” . De vereniging behoudt zich het recht voor om in al de akten, aankondigingen, facturen, uitgaven, en andere stukken, uitgaande van de vereniging de verkorte benaming “DOMINO vzw” te gebruiken.

 

Artikel 2:

De vereniging is gevestigd te 2500 Lier, Mechelsesteenweg 149.

De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Mechelen.

Alle stukken voorgeschreven door de vzw-wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel van het voornoemd gerechtelijk arrondissement.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen het federale gebied.

 

Artikel 3:

De vereniging stelt zich tot doel: de behartiging van de belangen van alle geneesheren ingeschreven bij de Orde der Geneesheren van België die de intellectuele acte als belangrijkste akte in hun praktijkvoering omschrijven

 

De vereniging tracht het in lid 1 van dit artikel omschreven doel ondermeer te bereiken door:

a. aktief deel te nemen als syndikaat aan een eengemaakte structuur van artsenverenigingen met het doel de belangen van zijn specifieke groep te behartigen;

b. deel te nemen aan de syndicale artsenverkiezingen;

c. zich kandidaat te stellen voor de verschillende mandaten die het overleg tussen de diverse partners in de gezondheidszorg inhouden.

De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.

 

Artikel 4:

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

 

Titel II : Leden

 

Artikel 5:

De vereniging bestaat uit leden en toegetreden leden.

De leden en toegetreden leden zijn uitsluitend geneesheren ingeschreven bij de Orde der Geneesheren van België die de intellectuele acte als belangrijkste acte in hun praktijkvoering omschrijven. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de leden en niet aan de toegetreden leden.

De vereniging telt tenminste 3 leden.

 

Artikel 6:

Als lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de raad van bestuur als zodanig wordt aanvaard. De raad van bestuur zal zich bij het nemen van haar beslissing houden aan de voorschriften, zoals die  zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement. Als toegetreden lid kunnen tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de raad van bestuur als zodanig wordt aanvaard omwille van de band die deze persoon met de vereniging heeft. De raad van bestuur zal zich bij het nemen van haar beslissing houden aan de voorschriften, zoals die zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Verzoeken om toelating tot het lidmaatschap dienen uitsluitend schriftelijk aan de raad van bestuur te worden gericht, onder vermelding van naam, voornamen, en adres of indien het een rechtspersoon betreft naam, rechtsvorm en adres van de maatschappelijke zetel van de verzoeker en onder vermelding van de elementen waarom de verzoeker meent in aanmerking te komen als lid. De raad van bestuur beslist omtrent de al dan niet toelating tot het lidmaatschap uiterlijk drie maanden nadat het verzoek hem heeft bereikt en geeft hieromtrent schriftelijk bericht aan de verzoeker. Indien hij de toetreding weigert, moet hij zijn motivering kenbaar maken aan de verzoeker. Tegen zijn beslissing staat beroep open bij de

eerstvolgende algemene vergadering. Dit beroep moet worden ingediend bij de raad van bestuur binnen de maand na de kennisgeving van de weigering.

 

Artikel 7:

Het jaarlijks lidgeld is vastgesteld op maximum 200 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd bij het begin van het boekjaar op basis van de index van de consumptieprijzen. Basisindex is deze van de maand maart 2004. De nieuwe index is deze van de maand maart, voorafgaand aan de aanpassing. De algemene vergadering bepaalt binnen voormelde grens, jaarlijks en op voorstel van de raad van bestuur, het lidgeld.

 

Artikel 8:

De leden van de vereniging zijn verplicht

a. de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven;

b. de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden.

Artikel 9:

Elk lid kan ten allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits het opsturen van een aangetekend schrijven aan de raad van bestuur. Een lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering en met een meerderheid van twee derden van de stemmen. In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid, kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon

a. die de verplichtingen, opgelegd aan de leden in artikel 8, op ernstige wijze schendt;

b. die, ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke blijft zijn financiële en/of administratieve verplichtingen tegenover de vereniging na te komen.

De schorsing zal per aangetekende brief worden meegedeeld aan het betrokken lid. Zij kan maximaal zes weken duren, binnen welke termijn de algemene vergadering moet bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen. Op deze bijeenkomst van de algemene vergadering behoudt het betrokken lid al zijn  rechten van lidmaatschap. Besluit de algemene vergadering niet tot uitsluiting over te gaan vervalt de schorsing van het lid van rechtswege en wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad. Het lidmaatschap eindigt automatisch door het overlijden van het lid, of ingeval van een lidrechtspersoon, door haar fusie, splitsing ontbinding of faillissement. Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

 

Titel III : Raad van Bestuur

 

Artikel 10:

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van 3 bestuurders, al dan niet lid van de vereniging. De bestuurders handelen als een college, worden benoemd door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.

 

Artikel 11:

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van 3 jaar en zijn herverkiesbaar. Zo door vrijwillig  ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.

 

Artikel 12:

a. de raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter (eventueel één of meer ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester). De voorzitter of de secretaris roepen de raad bijeen. De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de oudste aanwezige ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter, door de oudste aanwezige bestuurder.

b. de raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal  beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (=de helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld) van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of degene die hem vervangt, doorslaggevend.

c. iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

d. De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon-, e-mail- of videoconferentie. De regels opgenomen onder de punten a. tot c. hierboven zijn van overeenkomstige toepassing.

e. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit schriftelijk akkoord kan meegedeeld worden per brief, per telegram of telefax. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

f. van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris en ingeschreven in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de secretaris of een bestuurder.

 

Artikel 13:

a. de raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad kan zelfs daden van beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen, het lenen en uitlenen, het hypothekeren, alle handels- en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken, (…).

b. ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

c. de raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, aan één of meer bestuurders of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid van de vereniging. De duur waarvoor deze bevoegdheidsdelegatie plaatsgrijpt kan niet langer zijn dan vier jaar en het mandaat kan ten alle tijde met onmiddellijk ingang worden ingetrokken door de raad van bestuur. Wanneer meer dan één persoon met het dagelijks bestuur wordt belast, wordt de vereniging in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit onder hen moet leveren.

d. de bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan door de raad van bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die, desgevallend, gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van de bovengenoemde perso(o)n(en) wordt precies afgebakend door de raad van bestuur, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan ten alle tijde met onmiddellijke ingang door de raad van bestuur worden ingetrokken.

e. de algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur voorgestelde Huishoudelijk Reglement. Wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement kunnen worden opgesteld door de raad van bestuur, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Bij dit Huishoudelijk Reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de leden of hun rechtverkrijgenden

alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging wordt geacht.

 

Titel IV : Algemene vergadering

 

Artikel 14:

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden. Wanneer zij dit wensen, kunnen ook toegetreden leden aanwezig zijn, doch zij bezitten uitsluitend een raadgevend stemrecht.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de oudste aanwezige ondervoorzitter, of bij afwezigheid van voornoemde personen, door de oudste aanwezige bestuurder. Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Elk lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.

 

Artikel 15:

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor

a. het wijzigen van de statuten;

b. het benoemen en afzetten van de bestuurders;

c. desgevallend, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

d. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;

e. het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;

f. het vrijwillig ontbinden van de vereniging;

g. het uitsluiten van een lid;

h. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; en

i. alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.

 

Artikel 16:

a. de algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist en moet worden bijeengeroepen telkens wanneer een vijfde van de leden er om vraagt. Zij moet ten minste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, op een door de raad van bestuur te bepalen plaats en datum, die voor 30 juni van dat jaar valt.

b. alle leden worden minstens acht dagen voor de algemene vergadering bij gewone brief uitgenodigd op de algemene vergadering. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter of de secretaris. Ze vermeldt dag, uur en plaats van de algemene vergadering.

c. de oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. De algemene vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op de agenda vermeld staan op voorwaarde dat alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

 

Artikel 17:

a. in gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid (= de helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld) van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

b. in geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van de vereniging, zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd.

Bij de stemming omtrent statutenwijziging of ontbinding, worden onthoudingen geteld als tegenstem.

 

Artikel 18:

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris of een bestuurder, en ze worden opgenomen in een bijzonder register. Uittreksels daarvan worden ondertekend door de secretaris of een bestuurder.

 

Titel V : Inzagerecht leden

 

Artikel 19:

Derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen te vragen.Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.

  

Titel VI : Begrotingen – Rekeningen – Controle

 

Artikel 20:

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de commissaris.

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de vzw-wet vermelde stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van België.

 

Artikel 21:

Indien de vereniging op grond van de op haar toepasselijke bepalingen daartoe verplicht is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de vzw-wet en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vereniging. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vereniging.

 

Titel VII : Ontbinding - Vereffening

 

Artikel 22:

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

 

Artikel 23:

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging dewelke een gelijkaardig doel nastreeft. De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen.

 

Artikel 24:

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de  wet van 2 mei 2002, of de wetgeving die deze wet zou vervangen na de oprichting van de vereniging, toepasselijk, de algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken terzake.


 

OVERGANGSBEPALINGEN

 

1. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt van de dag van oprichting tot 31 december van het jaar van oprichting.

2. Datum van de eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op 11/07/2004.

 

EERSTE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

 

De partijen komen bijeen in een eerste buitengewone algemene vergadering en treffen eenparig de volgende besluiten:

 

a) wordt tot de functie van bestuurder benoemd:

1. De Bruyn Peter Emiel Jan Richard, geboren 24/1/1951 te Lier, wonende Mechelsesteenweg 149 te 2500 Lier, voorzitter,

2. Otte Georges Edmond Albert, geboren 04/12/1948 te Zottegem, wonende Leiepark 1 te 9831 Sint-Martens-Latem, secretaris,

3. Van Hecke René Aimé Marie Alice, geboren 29/9/1947 te Gent, wonende Leeuwerikenlaan 4 te 9200 Sint-Gillis-bij-Dendermonde, penningmeester.

b) de opdracht van de bestuurders zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2007.

c) de opdracht van bestuurder is onbezoldigd.

d) De volgende verbintenissen werden in naam en voor rekening van de vereniging in oprichting aangegaan :

 

Datum              Voorwerp          Bedrag in euro              Persoon die verbintenis aanging

 

 

 

De algemene vergadering verklaart uitdrukkelijk deze verbintenissen over te nemen, zodat de vereniging wordt geacht deze vanaf hun ontstaan te zijn aangegaan.

 

Opgemaakt in vijf exemplaren en met eenparigheid van stemmen aanvaard op de stichtingsvergadering, gehouden te Lier op 29/04/2004.

 

De Bruyn Peter,                                                                       Otte Georges,

Van Hecke René,                                                                     Sticchi Walter.

 

                Regardez avec / kijk met 1280 x 1024         webmaster: dominosyndicat@telenet.be         © Domino vzw