HomeStatutsProgrammeRèglementMessagesDirectionCotisationClause de non-responsabilitéLiensContactIndex Documents

StartStatutenProgrammaReglementBerichtenBestuurLidgeldDisclaimerLinkenContactIndex Documenten

 

Huishoudelijk reglement

 

 

Titel 1 : Lidmaatschap van de vzw DOMINO

 

Als lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de raad van bestuur als zodanig wordt aanvaard.

Verzoeken om toelating tot het lidmaatschap dienen uitsluitend schriftelijk aan de Raad van Bestuur te worden gericht, onder vermelding van naam, voornamen en adres, of, indien het een rechtspersoon betreft naam, rechtsvorm en adres van de maatschappelijke zetel van de verzoeker en onder vermelding van de elementen waarom de verzoeker meent in aanmerking te komen als lid.

De Raad van Bestuur beslist omtrent de al dan niet toelating tot het lidmaatschap uiterlijk drie maanden nadat het verzoek hem heeft bereikt en geeft hieromtrent schriftelijk bericht aan de verzoeker. Indien de toetreding geweigerd wordt, moet de motivering kenbaar gemaakt worden aan de verzoeker. Tegen deze beslissing staat beroep open bij de eerstvolgende algemene vergadering. Dit beroep moet worden ingediend bij de Raad van Bestuur binnen de maand na de kennisgeving van de weigering.

 

Titel 2 : Toegetreden lidmaatschap van de vzw DOMINO

 

Als toegetreden lid kunnen tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de Raad van Bestuur als zodanig wordt aanvaard omwille van de band die deze persoon met de vereniging heeft.

Verzoeken om toelating tot het lidmaatschap dienen uitsluitend schriftelijk aan de Raad van Bestuur te worden gericht, onder vermelding van naam, voornamen en adres, of, indien het een rechtspersoon betreft naam, rechtsvorm en adres van de maatschappelijke zetel van de verzoeker en onder vermelding van de elementen waarom de verzoeker meent in aanmerking te komen als lid.

De Raad van Bestuur beslist omtrent de al dan niet toelating tot het lidmaatschap uiterlijk drie maanden nadat het verzoek hem heeft bereikt en geeft hieromtrent schriftelijk bericht aan de verzoeker. Indien de toetreding geweigerd wordt, moet de motivering kenbaar gemaakt worden aan de verzoeker. Tegen deze beslissing staat beroep open bij de eerstvolgende algemene vergadering. Dit beroep moet worden ingediend bij de Raad van Bestuur binnen de maand na de kennisgeving van de weigering.

 

Opgemaakt te Lier op 29/04/2004

Ondertekend door Peter De Bruyn, Georges Otte, René Van Hecke et Walter Sticchi.

 

                Regardez avec / kijk met 1280 x 1024         webmaster: dominosyndicat@telenet.be         © Domino vzw