HomeStatutsProgrammeRèglementMessagesDirectionCotisationClause de non-responsabilitéLiensContactIndex Documents

StartStatutenProgrammaReglementBerichtenBestuurLidgeldDisclaimerLinkenContactIndex Documenten

 

Programma

 

Initiatief voor een geneeskunde met toekomst:

 

Domino is een syndicaat dat de intellectuele medische acte verdedigt en promoot.

 

Het richt zich daarom rechtstreeks tot alle huisartsen en die geneesheren specialisten die voornamelijk intellectuele medische taken vervullen.

Een van de doelstellingen van Domino is zoveel mogelijk geneesheren bijeen te brengen rond een gezamenlijk project dat de krachtlijnen zal uitzetten van de Huisartsgeneeskunde van morgen en diens positionering ten opzichte van de specialistische geneeskunde opnieuw bekijken. Aan beide kanten van de taalgrens.

Domino biedt een realistisch en aanvaardbaar alternatief voor het huidige hospitalocentrische systeem, waarvan we nu duidelijk de beperkingen zien zowel qua budgettaire haalbaarheid als qua efficiëntie.

 

Kortweg kunnen we stellen dat DOMINO staat voor :

 

  • het promoten van de intellectuele medische acte door een gerechtvaardigde financiële herwaardering

  • het realiseren van een nieuwe samenwerkingsdynamiek tussen huisartsen, specialisten en de andere beoefenaars van gezondheidsberoepen

  • het bewaren van een rechtvaardig federaal systeem van gezondheidszorg en terugbetalingen

  • een wezenlijke verbetering van de arbeidsvoorwaarden en  de sociale bescherming van de geneesheer, resulterend in een echt “arbeidscomfort”

  • verbetering van het imago van de intellectueel werkende geneesheer en de daaraan gekoppelde maatschappelijke erkenning

  • een degelijke financiering van het medisch syndicale werk

 

 

Gedetailleerde programmapunten :

 

1.De financiële herwaardering van de geneesheer

 

1.1. Door de honorering per acte

Domino vraagt onverwijld een correcte financiële herwaardering van de intellectuele medische acte, die geen voorwerp meer mag uitmaken van onnodige discussies in het overlegorgaan tussen geneesheren en ziekenfondsen. De honoraria moeten automatisch jaarlijks geïndexeerd worden en mogen door het beleid niet gekoppeld worden aan voorwaarden betreffende het voorschrijfgedrag.

 

1.2. Door een globale forfaitaire vergoeding

Domino is in principe niet  gekant tegen een zekere vorm van forfaitaire vergoedingen. De huidige vergoeding per prestatie bij een patiëntencontact laat immers niet toe dat de Belgische intellectueel werkende arts een volwaardig beroepsinkomen verkrijgt.

Domino weigert wel een systeem van multipele, kleine en steevast laattijdig uitbetaalde forfaits steevast af.

Domino eist een bundeling tot een enkele forfaitaire vergoeding, betaalbaar op een vastgestelde datum, gekoppeld aan een onvoorwaardelijke jaarlijkse indexatie.

 

1.3. Door een vestigingspremie bij praktijk opgestart in een zone met artsentekort

 

 

2.Een herstructurering van de gezondheidszorgketen in België

 

Domino stelt dat de huisarts een centrale plaats heeft in onze gezondheidszorgketen. Hij is de eerste raadgever en zorgverstrekker van de patiënt. Hij is houder van het Globaal Medisch Dossier, optimaal geïnformatiseerd, waartoe de andere gezondheidswerkers informatie bijdragen volgens het doorlopen zorgtraject.

De  huisarts staat centraal in de mantelzorg rondom de patiënt en zijn problematiek, in de relaties met de paramedici en geneesheren specialisten.  Hij staat ook centraal in de relatie met de wetenschappelijke verenigingen en de universiteiten, dit in verband met de continue professionele navorming en de research op het domein van de huisartsgeneeskunde..

Dergelijke relatie maakt zorgparcours nodig, die de kwaliteit van de toegediende zorgen verbeteren en de door de overheid opgelegde budgettaire beperkingen respecteren.

 

3.Verbetering van de werkomstandigheden van de artsen.

 

Domino is uiterst bekommerd om de werkomstandigheden van de artsen. Een minimum aan professioneel “comfort” is noodzakelijk opdat we ons boeiend beroep van geneesheer, zij het als huisarts zij het als specialist, optimaal kunnen beoefenen . Ons beroep, dat fundamenteel noodzakelijk is voor het welzijn van een moderne samenleving.

Daartoe moeten ook verouderde concepten bijgesteld worden, omdat ze een belemmering vormen voor een hedendaagse correcte beroepsbeleving.

De verplichting om (niet noodzakelijke) huisbezoeken af te leggen , de verplichting voor het persoonlijk verzekeren van de continuïteit van de zorgverstrekking buiten de normale werkuren, dienen inderdaad anders bekeken.

Domino wenst dat alle administratieve taken, met een restrictief karakter en onderhevig aan controles, zouden verdwijnen.

 

4.De arts als voorbeeld van de beoefenaar van een vrij en intellectueel beroep.

 

De arts “intellectueel” moet dingend gelijkgesteld worden met de “arts” technicus. Hiervoor zijn informatiecampagnes door de overheid naar de patiënt toe nodig.

 

5.Specifieke behoeften van de intellectueel werkende geneesheer specialist.

 

De geneesheer specialist, die hoofdzakelijk intellectuele medische actes uitvoert, dient zich te kunnen terugvinden in alle hogervermelde programmapunten.

 

6.Het medisch syndicaal gebeuren.

 

Ingevolge de huidige wetgeving is de beroepsverdediging van de artsen obligaat gekoppeld aan het medisch syndicalisme.

We stellen momenteel een erg grote desinteresse vast van veel artsen voor het “syndicaal” gebeuren. En daardoor loopt onze beroepsgroep grote achterstand op.

Domino wil de nodige voorstellen formuleren en verdedigen om de representativiteit van de syndicaten, hun financiering en de rol van de medici-experts op diverse domeinen volop te laten herwaarderen.

 

  

HET DOMINO SYNDICAAT IS MULTIDISCIPLINAIR EN TWEETALIG, DEELS OM ZUIVER MEDICO - LEGALE  REDENEN EN DEELS OM EEN AANTAL ETHISCHE BEWEEGREDENEN.

WIJ STREVEN ER NAAR DAT DE TOEKOMST VAN DE  INTELLECTUELE GENEESKUNDE  (INZONDERHEID DE TOEKOMST VAN DE HUISARTSEN  EN ZIJN BEVOORRECHTE RELATIE TOT DE SPECIALISTISCHE GENEESKUNDE)  HET VOORWERP ZAL KUNNEN UITMAKEN VAN EEN BREDE CONSENSUSGEDACHTE, DIE  GROTER MOET ZIJN DAN ARTIFICIELE  GRENZEN DOOR BELANGENGROEPEN OF  STERKER DAN POLITIEKE BELANGEN EN NIETSBETEKENENDE TAALGRENZEN.

ONS ULTIEM DOEL IS EEN ZO GROOT MOGELIJKE TEVREDENHEID VANWEGE DE BELGISCHE PATIENT EN AANSLUITEND  VANWEGE DE POLITICI DIE HEN VERTEGENWOORDIGEN, OMDAT ZE ZIEN DAT HUN BUDGETTAIRE BEZORGDHEID  EN ECONOMISCHE PLANNING TERECHT GEREALISEERD KAN WORDEN MET MEDEWERKING VAN EEN CORRECT GEHONOREERD  EN ALS EVENWAARDIG BEHANDELD GESPREKSPARTNER : HET MEDISCH CORPS.

 

                Regardez avec / kijk met 1280 x 1024         webmaster: dominosyndicat@telenet.be         © Domino vzw